• مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در ایران انجام شد و مجری تشریفات و حمل نقل شرکت خدمات تشریفاتی جوان سیر ولیعصر بود.